Privacy Statement

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198 B
3911 TZ RHENEN
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy
statement.

Contactgegevens:

 1. Utrechtsestraatweg 198 B, 3911 TX RHENEN
 2. +31 (0)317 74 50 40
 3. www.dr-schutz.nl
 4. secretariaat@dr-schutz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dr. Schutz Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Bankrekeningnummer/ IBAN

De grondslag/ het doel van verwerking van persoonsgegevens

Dr. Schutz Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om goederen en diensten bij u af te leveren (grondslag overeenkomst en wettelijke verplichting)
 2. Voor het afhandelen van uw betaling (grondslag overeenkomst en wettelijke verplichting)
 3. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame (grondslag toestemming)
 4. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (grondslag vitaal belang)
 5. Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten of diensten (grondslag vitaal belang)
 6. Dr. Schutz Nederland BV verwerkt ook persoonlijke gegevens op grond van wettelijke verplichtingen, zoals de gegevens die wij nodig hebben bij het doen van diverse belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dr. Schutz Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Dr. Schutz Nederland BV) tussen zit.

Dr. Schutz Nederland BV gebruikt de volgende computergrogramma’s:

 1. Accountview, boekhoudprogramma gebruikt door het hele bedrijf. Dit programma wordt gebruikt voor in- en verkoop, facturering en boekhouding.
 2. Microsoft Office, gebruikt door het hele bedrijf. Dit programma is noodzakelijk voor een normale bedrijfsvoering en omvat agendabeheer, tekstverwerking en dergelijke.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Dr. Schutz Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en
toegestaan volgens de wettelijke termijn, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn
verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dr. Schutz Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Dr. Schutz Nederland BV blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid voor de
verwerkingen.

Cookies

Dr. Schutz Nederland BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor een correcte werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor het plaatsen van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Ook kunt u alle opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Schutz Nederland BV, en u heeft recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in ons computerbestand, naar u of een andere,
door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar: secretariaat@dr-schutz.nl.
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy kunt in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: dit is de strook met nummer onderaan het
legitimatiebewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en het BSN (Burgerservicenummer) zwart
maken.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.
Dr. Schutz Nederland BV wil u erop attenderen dat u klachten kunt indienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van de in ons bezit zijnde persoonsgegevens

Dr. Schutz Nederland BV neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op via secretariaat@dr-schutz.nl of
via telefoonnummer 0317-745040.